По принцип Лийд Мениджмънт е интересен за всяка една компания, независимо от нейния размер. Изборът за внедряването на този процес в бизнес стратегията на компанията се определя най-вече от броят на запитванията и генерираните лийдове на месец. Ако например фирмата ви генерира посредством различни маркетингови канали повече от 10 000 запитвания на месец, внедряването на Lead Management процес е повече от необходим, с цел да не бъде пропуснат и необработен нито един потенциален клиент, независимо от това, че тези лийдове биха донесли минимален оборот.

От друга страна, ако компанията ви генерира само 500 лийда на месец поради ограничен клиентски потенциал, вашите търговци биха имали възможността да сключват сделките на по-висока цена. От тази гледна точка Lead Management е подходящ като за B2B, така и за B2C бизнеса. Решаващото в случая е броя на генерираните лийдове за определен продукт или услуга, средната стойността на всяка една сделка и стойността на всеки един клиент. Това определя дали инвестицията за имплементация на Лийд Мениджмънт Процес ще бъде насочена към генериране на голям брой от лийдове или ще се фокусира в генериране на по-малко на брой лийдове, но с по-голяма добавена стойност.

Лийд Мениджмънтът може да бъде приспособен към бизнес процеса на всяка една компания.

Ако една чат от активностите на маркетинга или продажбите бъде изнесена към друга фирма, то въвеждането на Лийд Мениджмънт Процес е повече от наложителен, за да се постигне дългосрочно и оптимално управление на данните за лийдовете. Това важи и за компании, които имат различно ниво на достъп до информация за потенциални и бъдещи клиенти или много на брой служители, които работят паралелно върху едни и същи лийдове или акаунти. Лийд Мениджмънтът ще помогне на компанията ви да изгради стандартизиран и централизиран процес на управление на информацията за потенциални и настоящи клиенти.

Чрез използването на добре структуриран Лийд Мениджмънт процес е възможно както бързото позициониране на нови продукти, така и развитието на нови пазари в рамките на много кратък период от време. Но при въвеждането на процеса в компанията ви трябва да се обърне сериозно внимание на следните три ключови момента:

  • Целеполагането на процеса трябва да бъде съобразено с корпоративните и маркетинговите стратегии и цели
  • При внедряването трябва да бъдат включени всички отдели и служители, които са пряко ангажирани в този процес
  • Трябва да има наличие на добре интегрирана система, в която да се администрира процесът

Ако бъдат спазени тези изисквания въвеждането на Лийд Мениджмънт процес в компанията ви ще увеличи както броя на клиентите ви, така и оборотите генерирани от тях.